Kylä- ja turvallisuussuunnitelma

Olemme uudistamassa kyläsuunnitelmaa ja samalla teemme kyläturvallisuussuunnitelmaa Vehniän kylälle. Pohjana työskentelylle on kesän 2021 aikana toteutettu kyläkysely, joka tehtiin yhteistyössä Auttavat kylät -hankkeen kanssa.

Vehniän kyläkyselyn tulokset:

Vastauksia saatiin yhteensä 102. Lämmin kiitos kaikille vastanneille.

Kyselyn perusteella Vehniän kyläläiset ovat varsin tyytyväisiä kyläänsä ja sen ilmapiiriin. Kylällä huolehditaan hyvin toisista ja oma kylä koetaan turvalliseksi asua. Talkootahtoakin löytyy, mikä on ensiarvoista kyläyhdistyksen toiminnan ja kylän kehittämisen kannalta. Kyläyhdistystä, sen organisoimaa toimintaa ja kylätalo Himmaa pyöritetään talkoovoimin, joten kaiken toiminnan toteutuminen on riippuvaista siitä, missä määrin kyläläisillä on mahdollisuus antaa omaa aikaansa koko kyläyhteisön hyväksi.

Mikään kyselyssä kysytty asia ei noussut esille voimakkaana epäkohtana. Sen sijaan saimme monia hyviä ja rakentavia ehdotuksia kylän kehittämiseksi. Näistä joitakin olemme kyläyhdistyksen hallituksessa jo lähteneet ideoimaan ja toteuttamaankin. Yksi selkeä kehittämistä vaativa asia on tiedottaminen. Kylällämme on huomattavan paljon erilaisia toimintamahdollisuuksia ja harrastuksia, mutta tieto näistä ei ole selvästikään tavoittanut kyläläisiä. Myöskään kylätalo Himman käyttömahdollisuudet eivät ole tavoittaneet vielä kaikkia. Korona-aika ja sen myötä hiljentynyt toiminta, hiljensi luonnollisesti myös meidän tiedottamiskanavia. Kylätiedotteet saivat kyläkyselyssä hyvää palautetta ja niiden tekemistä tullaan jatkamaan. Olemme jo uudistamassa kylän kotisivuja ja ne palvelevat jatkossa ajantasaisena tiedotuskanavana vehniälaine -fb -sivun ja kylätiedotteen rinnalla. Näin uskomme kaikkien kyläläisten paremmin olevan perillä kylällä tapahtuvasta toiminnasta.

Kyläkyselyn vastauksissa toivottiin kylälle lisää eri ikäisille suunnattua harrastustoimintaa ja tapahtumia. Monia hyviä tapahtumaideoitakin saimme. Näiden toteuttamiseen kyläyhdistyksen hallitus tarvitsee mukaan talkoolaisia, kylällä toimivia muita yhteisöjä ja myös kylän ulkopuolisia järjestäjiä. Kylätalo Himma tarjoaa hyvät puitteet monenlaisten tapahtumien ja harrastusten järjestämiseen ja kyläyhdistyksen hallitus auttaa mielellään näiden tapahtumien toteutumisessa. Korona-aika harmittavasti vaikuttaa vielä toistaiseksi tapahtumien toteutukseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada juurtumaan kylällemme muutamia, vuosittain toistuvia tapahtumia, joissa kyläläisten on mahdollisuus kokoontua yhteen. Joulutapahtuma yhdessä Laukaan seurakunnan kanssa on jo yksi tällainen.

Suuri joukko kyläkyselyyn vastanneista oli kiinnostunut toimimaan naapuriapuna kylälle mahdollisesti perustettavassa auttajaryhmässä tai viranomaisten apuna isommissa hälytystehtävissä.