Kyläyhdistys


Vehniän kyläyhdistys ry on toiminut kylällä 18.6.2008 alkaen. Sitä ennen kylällä toimi kylätoimikunta, joka perustettiin vuonna 1980.

Vehniän kyläyhdistyksen tarkoitus on luoda mahdollisuuksia monipuoliselle kylätoiminnalle ja kylän kehittämiselle. Kyläyhdistyksen järjestämä toiminta on sitoutumatonta yhdistystoimintaa ja avointa kaikille. Kyläyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kyläläiset, kylän kesäasukkaat ja entiset kyläläiset. Oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä kyläyhdistyksen kannattajajäseneksi.

Kyläyhdistyksellä on hallitus, joka hallinnoi ja koordinoi kyläyhdistyksen toimintaa. Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden välein kyläyhdistyksen vuosikokouksessa kevättalvella. Kyläyhdistyksen järjestämää toimintaa pyöritetään talkoovoimin, joten kaikenlainen talkooapu on tarpeen toiminnan järjestämisessä. Jäseneksi liittyminen ei velvoita sinua kuitenkaan osallistumaan toiminnan järjestämiseen.


Hallituksen jäsenet

Minja Korjonen (puheenjohtaja) p. 040 024 9052 minja.korjonen@gmail.com

Anna-Stina Kuula (sihteeri) p. 040 180 1265

Annukka Väyrynen (rahastonhoitaja) p. 040 585 6707

Mauri Heiskanen (varapuheenjohtaja) p. 040 023 4159

sp.mh0302@luukku.com

Tuuli Parantainen p. 040 626 1109, tuuli.parantainen@gmail.com

Heidi Rautiainen p. 041 502 5746, heidielina.tarvainen@hotmail.com

Anitta Väyrynen p.050 409 1228, anitta.vayrynen@outlook.com

Saija Ylönen (sihteeri) p. 050 560 0035, saija@ylonen.net


Varajäsenet:

Leena Hytönen p. 040 553 5933, laanahy51@gmail.com

Marja-Riitta Linna p. 050 528 6328, marjariitta.linna@elisanet.fi

Eija Leinonen p. 0408334115, eija.leinonen141@gmail.com

Toni Rautiainen p. 040 553 5704

Liity kyläyhdistyksen jäseneksi


Haluaisitko tukea kyläyhdistystä?

Vehniän kyläyhdistys ry voi ottaa vastaan lahjoituksia. Jos haluat tehdä lahjoituksen, ota yhteyttä hallitukseen.

Kyläyhdistyksen säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vehniän kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Laukaa.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on Vehniän kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen ja kaikinpuolinen hyvinvoinnin edistäminen kylässä. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia viranomaisille, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja edellisiin verrattavilla tavoilla toimimalla kyläläisten parhaaksi.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna viranomaisten hyväksymiä rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa myös pienimuotoista kioski- ja ravintolaliiketoimintaa, kutakin vain yhdessä paikassa.

3. JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Vehniän kylän asukas tai kesäasukas, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannattajajäseniksi. Jäsenet hyväksyy hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän jättää täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

5. JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun perimisestä ja sen suuruudesta päättää vuosikokous.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi nimetä avukseen yhdistyksen jäsenistä koostuvia asiantuntijatyöryhmiä (toimikuntia) valmistelemaan tai hoitamaan niille erikseen määrättävää tehtäväalaa. Näitä voivat olla esimerkiksi: ympäristö, vapaa-aika ja liikunta, kulttuuri, nuorisotyö, vanhustyö jne.

7. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on hallitukselle esitetty.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet joka toinen vuosi

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.